Vedtægter
Vedtægter for Ordrup Cykle Club Vedtaget på generalforsamlingen den 8. december 2004. Opdateret januar 2007 og oktober 2008.

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen Ordrup Cykle Club ( OCC ) der har hjemsted i Gentofte kommune, er stiftet den 16. september 1957. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykle Union under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål
Klubbens formål er at virke for cykelsportens fremme gennem træning og afholdelse af cykelløb, samt at danne rammen om et aktivt klub/foreningsliv.

§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 8 år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyreIsesarbejde.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter – jvf. § 17. Et familiemedlemsskab til reduceret kontingent kan omfatte maksimalt 4 personer i samme familie. Hvert medlem af familien har fulde medlemsrettigheder.

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket eller via e-mail til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage. Rettigheder som medlem opnår man, når man er registreret på foreningens hjemmeside, og når registreringen er godkendt af foreningens kasserer.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.

§ 6 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentfritagelse kan efter ansøgning gives af bestyrelsen i særlige tilfælde.

§ 7 Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 30/9 i regnskabsåret, slettes af medlemslisten.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af december måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Hvert betalende aktive medlem har ved generalforsamlingen én stemme – uanset om de er omfattet af et familiekontingent eller ej.

Generalforsamlingen indkaldes med højest 8 ugers og mindst 4 ugers varsel med opslag enten i klubhuset, på foreningens hjemmeside og/eller pr. brev, med angivelse af dagsorden.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Afdelingernes beretning for det forløbne år
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6) Fastsættelse af kontingent
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af formand (ulige år)
9) Valg af kasserer (lige år)
10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
13) Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret – jvf. § 9.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke sidde i en anden cykelklubs bestyrelse.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 5-9 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og 2-5 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens kassereren og 3-4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

§ 14 Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller kassereren, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 50.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 50.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt udpeger udvalgsformænd til de udvalg, bestyrelsen ønsker etableret. Bestyrelsen kan anmode klubbens aktive ryttere om at udpege en rytterrepræsentant, som kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

§ 15 Regnskab
Foreningens regnskabsår er 1. oktober – 30. september. Bestyrelsen skal inden den 1. november afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status kan udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 16 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved opløsning tilfalder klubbens formue Danmarks Cykle Union.
Bestyrelsen, Ordrup, den 27. oktober 2008